V súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma sociálnej siete? Snapchat sa stal hitom a zaujal nielen investorov, média, mnohé spoločnosti, ale hlavne aj 130 miliónov jeho uživateľov, 65% sú mladí ľudia vo veku 18 – 24. Ide o startup z dielne 27 – ročného Evana Spiegela, ktorý je mimochodom dnes najmladším miliardárom na svete, s cieľom vytvoriť použivateľsky jednoduché a zábavné médium na výmenu informácií, konkrétne sa jedná o fotografie a videá. Ale pozor, ide o obsah s obmedzenou trvanlivosťou… jednoduché a pritom, tak geniálne. Prečo?

„Nič nie je staršie než včerajšie správy,“ povedal si Spiegel a vytvoril aplikáciu snapchat, ktorá zariadi, že prijaté video, či fotografia do 10 sekúnd po prezretí opäť zmizne z vášho smartfónu.

Hlúposť? Spiegel to skúsil a… len v USA, kde žije, 9 % všetkých majiteľov inteligentných telefónov využíva aplikáciu Snapchat. Rozbaliť, zhliadnuť, zahodiť – záberov s obmedzenou trvanlivosťou sa denne pošle až 350 miliónov. Pre porovnanie: Instagramu prejde sedemkrát menej obrázkových súborov. Bije sa o ňu nie len Facebook, ale aj mnohé ďalšie spoločnosti, prípadne sa snažia okopírovať jej funkcie. Pretože bol to práve Facebook, ktorý sa snažil funkcionalitu miznutia fotiek skopírovať, no zlyhal a to hneď 2-krát.

„Vytrhol som si z hlavy ten mozgový závit, ktorý mal tendenciu odsudzovať“ Je to hlúpy nápad, neujme sa, nikto ho nekúpi. „Dal som ho jednoducho na trh a trh sám ukázal, ako sa mu projekt páči. Nemyslím za iných, nie som zákazník. „Evan Spiegel

Ako už povedal sám Steve Jobs: “ Ľudia nevedia, čo chcú pokiaľ im to neukážete. “ A mal pravdu… Snapchat dnes zaznamenáva úžasne rýchly rast spoločnosti a má skvelé predpoklady a potenciál do budúcnosti, o čom svedčí aj jeho aktuálna trhová hodnota pohybujúca sa okolo 20 miliárd USD.

Všetko je to možné vďaka úplne odlišnej filozófii, ktorú doposiaľ nikto z jeho konkurentov nenasledoval. Súkromné správy sa vymazávajú hneď po ich prečítaní. Pou­ží­va­te­lia sle­dujú video ver­ti­kálne, a nie hori­zon­tálne, pre­tože to je pri­ro­dzený spô­sob akým držia smart­fón.V porov­naní s Face­bo­okom, ktorý sa snaží o to, aby o tebe vedel toľko, ako tvoji najb­ližší kamaráti, Snap­chat od teba nevyžaduje všetky súkromné údaje, a nesle­duje ťa po celom internete, pre zbie­ra­nie tvo­jich dát. Následne na teba Face­book zacieľuje tvojím záujmom zodpovedajúce reklamy, ktoré Spie­gel pova­žuje za doslova „stra­ši­delné“.

Je to jednoduchá a dokonale sofistikovaná hra, ktorú chcú hrať všetci, ale podľa Spiegelových pravidiel. Je to miesto, kde náj­deš pre­jav poli­ti­kov ako Barack Obama, alebo záku­lisné videá zo špor­tov, či Oska­rov. A to bol Snap­chat pred štyrmi rokmi pova­žo­vaný za sex­ting appku.

zdroj: bluebus.com

Tvárou Snapchatu je dokonalý odraz chalana – 27 ročného miliardára, ktorý vlastní Ferrari, je licencovaný pilot a jeho snubenicou je bývalá modelka Vic­to­ria Sec­ret. To o ňom dosť prezrádza. Dokonca mnohí tvrdia, že sa v veľa vlastnostiach podobá Zuckerbegovi a Jobsovi. No podobne ako v prípade Jobsa, nie každý by však rád trá­vil čas s člo­ve­kom ako je Spie­gel. Je tvrdo­hlavý, všetko kon­tro­luje, je impul­zívny, rýchlo imple­men­tuje nové nápady bez opý­ta­nia dru­hých a zatiaľ, čo sa taký Zuc­ker­berg pomaly podelí s ľuďmi na face­bo­oku i s tým, koľko vajec mal na večeru, Spie­gel sa snaží uka­zo­vať čo naj­me­nej. Je posad­nutý myš­lien­kou súkro­mia. Zdieľa len veľmi málo, a podobne sa správa aj vo svo­jom star­tupe. Programovanie ovláda len veľmi málo a svoje nápady preto realizuje skrz víziu, dizajn a toho, že sa skrátka nebojí skúšať nové nápady. A práve to je jedným zo silných atribútov spoločnosti.

„Evan má veľa zau­jí­ma­vých nápa­dov, a abso­lútne sa nebojí ich vyskú­šať. Ak to nefun­guje, tak čo má byť? „

V apríli sa apli­ká­cia umiest­nila vyš­šie v ame­ric­kom iOS App store ako aká­koľ­vek iná Face­book apli­ká­cia. 24 apríla bol Snap­chat najs­ťa­ho­va­nej­šou apli­ká­ciou v 28 kra­ji­nách, dva­krát toľko sťa­ho­vaná ako Face­book, Mes­sen­ger, Twit­ter a Ins­ta­gram dokopy.

(Visited 116 times, 1 visits today)

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *