Začiatkom leta sme na youtube spozorovali prvú spoluprácu známeho slovenského rapera a talentovaného Michala Kubovčíka a jeho Baštrngu. Vtedy spojili sily aby tematickou rapovou piesňou priblížili študentom literárne dielo Neprebudený. Po veľkom úspechu sú tu znova. Tentokrát však s piesňou KPR, ktorá ťa naučí ako podať prvú pomoc.

Tentokrát prešli na vážnejšiu tému. KPR, teda kar­di­opul­mo­nálna re­sus­ci­tá­cia, alebo inak povedané prvá pomoc, je veľmi dôležitá. Dokáže zachrániť život. A práve to, ako správne re­sus­ci­to­vať, uka­zuje vo via­ce­rých kro­koch dvo­j­ica, pri­čom Se­par po­stup doknca ra­puje. Mišo postup následne ukazuje aj na figuríne.

O zá­chrane ži­vota ho­vorí aj MUDr. Jo­zef Köppl, ktorý je pri­márom na det­skom od­de­le­ní ARO, zá­chra­nár Mgr. Fran­ti­šek Ma­jer­ský či le­kár zá­chran­nej služby MUDr. Vi­liam Do­biáš. Vi­deo vzniklo s pod­po­rou Na­dá­cie Ae­gon ľu­ďom, re­ži­sér­sky vi­deo za­stre­šil Ka­rol Vo­sátko.

Vi­deo, ktoré Ba­štrng na­sa­dili v prie­behu vče­rajška má ak­tu­álne vyše 28-ti­síc zdie­ľaní na You­tube. Ob­ja­vilo sa pod ním množ­stvo po­zi­tív­nych ko­men­tá­rov, v kto­rých po­u­ží­va­te­lia ozna­čujú pro­jekt za skvelý a rov­nako aj kom­bi­ná­ciu Se­para a Ku­bov­číka.

Au­tori ka­nálu Ba­štrng pra­cujú dl­ho­dobo aj na sé­rii vi­deí s náz­vom Sed­liacka prvá po­moc, v rámci kto­rej obo­zna­mujú mla­dých ľudí o tom, ako správne po­dať prvú po­moc.

(Visited 142 times, 1 visits today)

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *