Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webového portálu be3.sk je Pixelab s.r.o., so sídlom na Staničná 194, 02201 Čadca, IČO: 51 078 937, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl.č. 68550/L (ďalej len „Be3.sk“).
 2. Prevádzkovateľ je vlastníkom domeny, ochrannej známky, grafiky, samotnej www stránky a technickej realizácie.
 3. Internetový portál Be3.sk je určený na súkromné a v obmedzenej miere aj na komerčné účely.
 4. Služby pre čitateľov a návštevníkov na Be3.sk sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 5. Podmienkou využívania služieb na Be3.sk je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

II. Ochrana súkromia

 1. Tieto pod­mienky ochrany sú­kro­mia sú platné od 24.5.2018.Zá­leží nám na ochrane Vášho sú­kro­mia. Preto si pro­sím po­zorne pre­čí­tajte tieto pod­mienky ochrany sú­kro­mia (ďa­lej len „Pod­mienky ochrany sú­kro­mia“).Tieto Pod­mienky ochrany sú­kro­mia pod­robne po­pi­sujú ako zís­ka­vame, po­u­ží­vame, ucho­vá­vame a prí­padne zve­rej­ňu­jeme Vaše osobné údaje pri jed­not­li­vých čin­nos­tiach vy­ko­ná­va­ných portálom Be3.sk. V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok, do­ta­zov alebo žia­dostí tý­ka­jú­cich sa ochrany sú­kro­mia nás pro­sím kon­tak­tujte na ad­rese gdpr@be3.sk.

  Ak sa v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia po­u­žíva po­jem „Be3.sk“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli webový portál Be3.sk, ktorého prevádzkovateľom je Pixelab s.r.o., so sídlom na Staničná 194, 02201 Čadca, IČO: 51 078 937, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl.č. 68550/L (ďalej len „Be3.sk“).

  Na účely týchto Pod­mie­nok majú na­sle­dovné pojmy tento vý­znam:

  „Osobné údaje“ zna­me­najú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťa­hujú ku kon­krét­nej ži­jú­cej fy­zic­kej osobe, ktorá je iden­ti­fi­ko­va­teľná alebo by pro­stred­níc­tvom týchto úda­jov mohla byť iden­ti­fi­ko­vaná a ktoré spra­cúva Be3.sk na nie­ktorý z úče­lov uve­de­ných v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia.

  „Pre­vádz­ko­va­teľ“ zna­mená kon­krétnu osobu, ktorá ur­čuje účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov a je ním Be3.sk v sú­lade s týmto Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

  „Spro­stred­ko­va­teľ“ zna­mená iná osoba ako Pre­vádz­ko­va­teľ v da­nom prí­pade, ktorá v mene Pre­vádz­ko­va­teľa v kon­krét­nom prí­pade spra­cúva Osobné údaje.

  „GDPR“ zna­mená Na­ria­de­nie Európ­skeho par­la­mentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. ap­ríla 2016 o ochrane fy­zic­kých osôb pri spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a o voľ­nom po­hybe ta­kýchto úda­jov.

  „Por­tál“ zna­mená we­bové stránky, kto­rých pre­vádz­ko­va­te­ľom je Pre­vádz­ko­va­teľ pre­vádz­ko­va­ných na in­ter­ne­to­vej do­méne Be3.sk. Por­tál za­hŕňa všetky a aké­koľ­vek časti we­bo­vej stránky, jej pod­strá­nok, ich ob­sah, zdro­jové a stro­jové kódy tak ako je v akom­koľ­vek čase do­stupný a pre­vádz­ko­vaný na vyš­šie uve­de­nej do­méne.

  Be3.sk spra­cúva Vaše Osobné údaje v sú­lade s GDPR a zá­ko­nom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob­ných úda­jov a o zmene a do­pl­není nie­kto­rých zá­ko­nov.

  1.         Aké Osobné údaje o Vás zís­ka­vame?

  1.         Osobné údaje, ktoré nám sami po­skyt­nete:

  Osobné údaje nám po­sky­tu­jete v prí­pade, že

  a.          sa roz­hod­nete na našom portáli vy­pl­niť nie­ktorý z kon­takt­ných for­mu­lá­rov pre za­sie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter);

  b.          sa roz­hod­nete nás kon­tak­to­vať pro­stred­níc­tvom emailu;

  Aké­koľ­vek Osobné údaje nám po­sky­tu­jete dob­ro­voľne a ste po­vinní sám zvá­žiť do akej miery ta­kéto Osobné údaje po­skyt­nete. Bez po­skyt­nu­tia nie­kto­rých Osob­ných úda­jov však be3.sk ne­môže re­a­go­vať na Váš pod­net či žia­dosť alebo ne­môže s Vami uzat­vo­riť zmluvu, ktorá vzniká re­gis­trá­ciou uží­va­teľ­ského konta.

  Zod­po­ve­dáte za správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť po­skyt­nu­tých Osob­ných úda­jov a be3.sk sa bude na správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť týchto Osob­ných úda­jov spo­lie­hať. Be3.sk ne­zod­po­vedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akej­koľ­vek tre­tej osobe mohli vznik­núť v sú­vis­losti s uve­de­ním ne­správ­nych, ne­ú­pl­ných alebo ne­prav­di­vých Osob­ných úda­jov.

  2.         Osobné údaje, ktoré zís­kame z Vášho po­u­ží­va­nia Por­tálu

  Be3.sk môže zís­ka­vať aj údaje, ktoré umož­ňujú Vašu iden­ti­fi­ká­ciu aj ne­priamo. Ide pre­dov­šet­kým o na­sle­du­júce údaje:

  a.          in­for­má­cie a dáta zo za­ria­dení, ktoré po­u­ží­vate na prí­stup na Por­tál, ktoré môžu za­hŕňať vše­obecné in­for­má­cie o Va­šom za­ria­dení;

  b.          dáta lo­gov, ktoré pred­sta­vujú dáta a in­for­má­cie, ktoré naše ser­very au­to­ma­ticky ukla­dajú ke­dy­koľ­vek pri­stu­pu­jete k Por­tálu (najmä IP ad­resa, čas prí­stupu, údaje o har­dware a soft­ware, ktorý po­u­ží­vate, po­čet kli­kov, stránky, ktoré uvi­díte alebo ich po­ra­die a čas, ktorý na strán­kach strá­vite a iné);

  c.          údaje o Va­šom po­u­ží­vaní Por­tálu;

  d.          in­for­má­cie zís­kané pro­stred­níc­tvom sú­bo­rov co­okies a iných prog­ra­mov na mo­ni­to­ro­va­nie uží­va­te­ľov, a to vrá­tane co­okies a mo­ni­to­ro­va­cích prog­ra­mov na­šich par­tne­rov alebo pre­vádz­ko­va­te­ľov so­ciál­nych sietí;

  e.          in­for­má­cie zís­kané mo­ni­to­ro­va­ním ak­ti­vít uží­va­te­ľov po klik­nutí re­klam­ného ban­neru alebo od­kazu a aj in­for­má­cie o ak­ti­vi­tách na strán­kach tre­tích strán (ako napr. vy­hľa­dá­va­čoch a so­ciál­nych sie­ťach);

  f.           in­for­má­cie, ktoré zís­kame pro­stred­níc­tvom so­ciál­nych plu­gi­nov pre­vádz­ko­va­ných tre­tími stra­nami, napr. Fa­ce­book „Páči sa mi“ (Like But­ton) a po­dobné.

  Vyš­šie uve­dené údaje ne­umož­ňujú samo o sebe iden­ti­fi­ko­vať kon­krétnu ži­júcu fy­zickú osobu. Vyš­šie uve­dené údaje sa stá­vajú Osob­nými údajmi v mo­mente kedy ich pri­ra­díme ku kon­krét­nej iden­ti­fi­ko­va­nej alebo iden­ti­fi­ko­va­teľ­nej ži­jú­cej fy­zic­kej osobe, napr. v prí­pade po­u­ží­va­nia Por­tálu s pri­hlá­se­ným uží­va­teľ­ským kon­tom.

  3.         Osobné údaje, ktoré zís­kame od tre­tích osôb

  Be3.sk môže zís­ka­vať aj Osobné údaje od tre­tích osôb a tieto Osobné údaje kom­bi­no­vať s Osob­nými údajmi, ktoré Be3.sk zís­kal od Vás. Ide pre­dov­šet­kým o na­sle­du­júce Osobné údaje:

  a.          údaje od pre­vádz­ko­va­te­ľov so­ciál­nych sietí (Go­ogle, Fa­ce­book) ak ste sa roz­hodli zria­diť svoje uží­va­teľ­ské konto pro­stred­níc­tvom slu­žieb týchto tre­tích strán. V ta­kom prí­pade Vás pre­vádz­ko­va­teľ so­ciál­nej siete (Go­ogle, Fa­ce­book) vy­zve na od­sú­hla­se­nie po­skyt­nu­tia Osob­ných úda­jov a na zá­klade tohto sú­hlasu tieto Osobné údaje pre­vádz­ko­va­teľ da­nej so­ciál­nej siete (Go­ogle, Fa­ce­book) po­skytne Be3.sk.

  2.         Akým spô­so­bom Vaše osobné údaje spra­cú­vame?

  Be3.sk ako Pre­vádz­ko­va­teľ spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu a v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia a za úče­lom uve­de­ným niž­šie v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia.

  1.         Pl­ne­nie zmluv­ných po­vin­nosti

  Be3.sk spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu v akom ste vy­pl­nili jed­not­livé po­lia re­gis­trač­ného for­mu­lára pri vy­tvo­rení a ve­dení uží­va­teľ­ského konta za úče­lom pl­ne­nia zmluvy me­dzi Vami a Be3.sk, ktorá vzniká vy­tvo­re­ním uží­va­teľ­ského konta v sú­lade s podmienkami používania a pl­ne­nia jed­not­li­vých zá­väz­kov Be3.sk pri pre­vádzke Por­tálu v štan­darde a kva­lite sta­no­ve­nej Be3.sk, evi­den­cie zmluv­ných par­tne­rov, vy­ba­vo­va­nia pod­ne­tov a iných Va­šich po­žia­da­viek a na­šich zá­väz­kov.

  Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade pl­ne­nie zmluvy, kto­rej zmluv­nou stra­nou je dot­knutá osoba.

  Vaše Osobné údaje budú v tomto prí­pade spra­cú­vané a ucho­vá­vané po dobu exis­ten­cie Vášho uží­va­teľ­ského konta a po dobu 3 ro­kov od zá­niku Vášho uží­va­teľ­ského konta z dô­vodu ob­rany proti Va­šim ná­ro­kom.

  2.         Za­sie­la­nie správ na účely pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter);

  Be3.sk spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa na účely za­sie­la­nia správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter) na Vašu emai­lovú ad­resu, aby sme Vás in­for­mo­vali o no­vin­kách a ak­tu­ál­nych in­for­má­ciách o pro­duk­toch a pro­jek­toch Be3.sk a to ak ste si vy­tvo­rili uží­va­teľ­ské konto alebo ak ste na Por­táli po­žia­dali o za­sie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

  Máme za to, že keď vy­pl­ňu­jete svoju emai­lovú ad­resu do for­mu­láru na Por­táli pre za­sie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter) vy­jad­ru­jete svoj sú­hlas so za­sie­la­ním správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

  Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na re­a­li­zá­cii pria­meho mar­ke­tingu s cie­ľom po­nú­kať Vám in­for­má­cie a pro­dukty, ktoré pre Vás môžu byť re­le­vantné a zau­jí­mavé.

  Vaše Osobné údaje bu­deme na tento účel spra­cú­vať po dobu kým zru­šíte svoje uží­va­teľ­ské konto alebo sa od­hlá­site zo za­sie­la­nia správ na účely pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

  3.         Po­sky­to­va­nie, zlep­šo­va­nie a opti­ma­li­zá­cia pre­vádzky Por­tálu

  Be3.sk spra­cúva Vaše Osobné údaje vrá­tane úda­jov zís­ka­ných z Vášho po­u­ží­va­nia Por­tálu špe­ci­fi­ko­va­ných vyš­šie na účely po­sky­to­va­nia, zlep­šo­va­nia a opti­ma­li­zá­ciu pre­vádzky Por­tálu, na zvý­še­nie kom­fortu pri ich po­u­ží­vaní, na za­bez­pe­če­nie tech­nic­kej pod­pory Por­tálu, ana­ly­tic­kého a šta­tis­tic­kého vy­hod­no­te­nia po­u­ží­va­nia Por­tálu a pro­fi­lo­va­nia, zis­te­nia a za­brá­ne­nia zne­uží­va­nia Por­tálu (vrá­tane pre­ven­cie pred pod­vodmi, bez­peč­nost­nými in­ci­den­tami a inými po­dob­nými ak­ti­vi­tami), vy­hod­no­te­nia ri­zík a pl­ne­nia zá­kon­ných po­vin­ností.

  Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nej pre­vádzky Por­tálu a opti­ma­li­zá­cií jeho fun­kci­ona­lít ako aj pl­ne­nie zmluvy, ktorá vznikla vy­tvo­re­ním uží­va­teľ­ského konta.

  Vaše Osobné údaje budú spra­cú­vané po dobu exis­ten­cie Vášho uží­va­teľ­ského konta a po dobu 3 ro­kov od zá­niku Vášho uží­va­teľ­ského konta z dô­vodu ob­rany proti Va­šim ná­ro­kom.

  Ta­ké­muto spra­cú­va­niu mô­žete za­brá­niť za­ká­za­ním po­u­ží­va­nia alebo ukla­da­nia sú­bo­rov co­okies na Va­šom za­ria­dení tým, že zme­níte na­sta­ve­nie Vášho pre­hlia­dača. Nie­ktoré fun­kcie Por­tálu však po­tom ne­mu­sia fun­go­vať správne.

  Mô­žete tiež od­strá­niť sú­bory co­okies, ktoré sa ulo­žili na Va­šom za­ria­dení. Mô­žete tiež zvo­liť pre­hlia­da­nie nášho Por­tálu v „pri­vát­nom re­žime“, ktorý ob­me­dzí roz­sah úda­jov ukla­da­ných sú­bormi co­okies.

  4.         Od­po­ve­da­nie na otázky, žia­dosti, do­tazy

  Be3.sk spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely kon­tak­to­va­nia Vás ako aj na účely vy­ba­ve­nia Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu prí­padne aby sme vy­ko­nali iné čin­nosti v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom.

  Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nych slu­žieb spo­loč­nosti be3.sk a po­sky­to­va­nia kli­ent­skej pod­pory.

  Vaše Osobné údaje budú spra­cú­vané po dobu, ktorá je nutná na zod­po­ve­da­nie Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu alebo po­kiaľ budú uro­bené iné opat­re­nia v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom, av­šak nie dl­h­šie ako na 1 rok.

  5.         Vy­ba­vo­va­nie žia­dostí v sú­vis­losti s uplat­ňo­va­ním práv dot­knu­tých osôb podľa GDPR

  Be3.sk spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely pre­skú­ma­nia, po­sú­de­nia, vy­ko­na­nia čin­ností, vy­ba­ve­nia a in­for­mo­va­nia Vás o vy­ba­vení Va­šej žia­dosti tý­ka­jú­cej sa uplat­ne­nia nie­kto­rých z práv podľa člán­kov 16 až 22 GDPR.

  Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade pl­ne­nie na­šej zá­kon­nej po­vin­nosti.

  Vaše Osobné údaje budú v tomto prí­pade spra­cú­vané a ucho­vá­vané po dobu 10 ro­kov odo dňa do­ru­če­nia žia­dosti.

  3.         Komu sprí­stup­ňu­jeme Vaše Osobné údaje?

  Be3.sk sprí­stup­ňuje Vaše Osobné údaje v na­sle­dov­ných prí­pa­doch:

  ·            ak taká po­vin­nosť Be3.sk vy­plýva z plat­ných práv­nych pred­pi­sov, najmä na žia­dosť or­gá­nov čin­ných v trest­nom ko­naní, sú­dov, iných or­gá­nov ve­rej­nej moci alebo iných opráv­ne­ných osôb;

  ·            ak je to ne­vy­hnutné na pl­ne­nie na­šich po­vin­ností a pri za­bez­pe­čení na­šich opráv­ne­ných zá­uj­mov najmä na­šim ad­vo­ká­tom, po­rad­com, au­dí­to­rom, po­sky­to­va­te­ľom IT slu­žieb, mar­ke­tin­go­vým a re­klam­ným agen­tú­ram a pod..

  S oso­bami, ktoré majú po­sta­ve­nie Spro­stred­ko­va­teľa uzat­vá­rame v sú­lade s GDPR zmluvy o spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a Spro­stred­ko­va­te­lia spra­cú­vajú Osobné údaje vždy na zá­klade po­ky­nov a v mene Be3.sk. Všetci naši Spro­stred­ko­va­te­lia spra­cú­vajú Osobné údaje v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

  4.         Vaše práva v sú­vis­losti s ochra­nou Osob­ných úda­jov?

  Ako dot­knutá osoba máte vo vzťahu k spra­cú­va­ným Osob­ným úda­jom na­sle­dovné práva.

  1.         Právo na prí­stup k úda­jom

  Máte právo po­ža­do­vať od Be3.sk po­tvr­de­nie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spra­cú­vajú a žia­dať o sprí­stup­ne­nie týchto Osob­ných úda­jov (opa­ko­vané sprí­stup­ne­nie Osob­ných úda­jov môže Be3.sk spo­plat­niť) a in­for­má­ciu o

  ·            účele spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov;

  ·            ka­te­gó­rii spra­cú­va­ných Osob­ných úda­jov;

  ·            iden­ti­fi­ká­cii prí­jemcu alebo o ka­te­gó­rii prí­jemcu, kto­rému boli alebo majú byť Osobné údaje po­skyt­nuté, najmä o prí­jem­covi v tre­tej kra­jine alebo o me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cii, ak je to možné;

  ·            dobe ucho­vá­va­nia Osob­ných úda­jov; ak to nie je možné, in­for­má­ciu o kri­té­riách jej ur­če­nia;

  ·            práve po­ža­do­vať od Be3.sk opravu Osob­ných úda­jov tý­ka­jú­cich sa dot­knu­tej osoby, ich vy­ma­za­nie alebo ob­me­dze­nie ich spra­cú­va­nia, alebo o práve na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov;

  ·            práve po­dať ná­vrh na za­ča­tie ko­na­nia o ochrane Osob­ných úda­jov;

  ·            zdroji Osob­ných úda­jov, ak sa Osobné údaje ne­zís­kali od Vás;

  ·            exis­ten­cii au­to­ma­ti­zo­va­ného in­di­vi­du­ál­neho roz­ho­do­va­nia vrá­tane pro­fi­lo­va­nia najmä in­for­má­cie o po­u­ži­tom po­stupe, ako aj o vý­zname a pred­po­kla­da­ných dô­sled­koch ta­kého spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov pre dot­knutú osobu.

  2.         Právo na opravu

  Máte právo po­ža­do­vať od Be3.sk aby bez zby­toč­ného od­kladu opra­vil ne­správne Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú a so zre­te­ľom na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov aj právo na do­pl­ne­nie Va­šich ne­ú­pl­ných Osob­ných úda­jov.

  3.         Právo na vy­ma­za­nie

  Máte právo po­ža­do­vať od Be3.sk aby bez zby­toč­ného od­kladu vy­ma­zal Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú ak:

  ·            už nie sú po­trebné na účel, na ktorý sa zís­kali alebo inak spra­cú­vali;

  ·            ste od­vo­lali svoj sú­hlas s ich spra­cú­va­ním a ak ne­exis­tuje iný právny zá­klad pre ich spra­cú­va­nie;

  ·            na­mie­tate ich spra­cú­va­nie;

  ·            sa Vaše Osobné údaje zís­kali ne­zá­konne,

  ·            je dô­vod pre vý­maz spl­ne­nie po­vin­nosti podľa GDPR, oso­bit­ného pred­pisu alebo me­dzi­ná­rod­nej zmluvy, kto­rou je Slo­ven­ská re­pub­lika via­zaná; alebo

  ·            boli Osobné údaje zís­kane v sú­vis­losti s po­nu­kou slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nosti od Be3.sk podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (po­nuka slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nosti die­ťaťu).

  4.         Právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia

  Máte právo po­ža­do­vať od Be3.sk aby ob­me­dzila spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov ak:

  ·            na­mie­tate správ­nosť Osob­ných úda­jov, a to po­čas ob­do­bia umož­ňu­jú­ceho Be3.sk ove­riť správ­nosť Osob­ných úda­jov;

  ·            spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je ne­zá­konné a na­mie­tate vy­ma­za­nie Osob­ných úda­jov a žia­date na­miesto toho ob­me­dze­nie ich po­u­ži­tia;

  ·            Be3.sk už ne­pot­re­buje Osobné údaje na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov, ale po­tre­bu­jete ich Vy na uplat­ne­nie alebo ob­ha­jo­va­nie práv­nych ná­ro­kov;

  ·            ste na­mie­tali voči spra­cú­va­niu Va­šich Osob­ných úda­jov až do doby kým Be3.sk overí, či opráv­nené dô­vody na jeho strane pre­va­žujú nad Va­šimi opráv­ne­nými dô­vodmi.

  5.         Právo na pre­nos­nosť Osob­ných úda­jov

  Máte právo po­ža­do­vať od Be3.sk aby Vám po­skytla Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú v štruk­tú­ro­va­nom, bežne po­u­ží­va­nom a stro­jovo či­ta­teľ­nom for­máte a právo po­ža­do­vať aby Be3.sk pre­nieslo tieto Osobné údaje inému pre­vádz­ko­va­te­ľovi ale len v prí­pade, že práv­nym zá­kla­dom pre ich spra­cú­va­nie je Váš sú­hlas alebo pl­ne­nie zmluvy a zá­ro­veň spra­cú­va­nie sa vy­ko­náva au­to­ma­ti­zo­va­nými pros­tried­kami.

  6.         Právo na­mie­tať

  Máte právo na­mie­tať z dô­vo­dov tý­ka­jú­cich sa Va­šej kon­krét­nej si­tu­ácie spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov vrá­tane pro­fi­lo­va­nia, ktoré je vy­ko­ná­vané na práv­nom zá­klade, kto­rým je náš opráv­nený zá­u­jem. Na zá­klade Va­šej ná­mietky vy­hod­no­tíme, či s ohľa­dom na Vašu kon­krétnu si­tu­áciu, pre­va­žuje ochrana Vášho opráv­ne­ného zá­ujmu, Va­šich práv a slo­bôd nad na­šimi opráv­ne­nými zá­uj­mami, ktoré sle­du­jeme spra­cú­va­ním Va­šich Osob­ných úda­jov alebo ak opráv­ne­ným dô­vo­dom je pre­uka­zo­va­nie, uplat­ňo­va­nie alebo ob­ha­jo­va­nie na­šich práv­nych ná­ro­kov.

  Máte právo na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov na účely pria­meho mar­ke­tingu.

  Máte právo od­vo­lať ke­dy­koľ­vek sú­hlas so spra­cú­va­ním Osob­ných úda­jov. Od­vo­la­nie sú­hlasu nemá vplyv na zá­kon­nosť spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ného na jeho zá­klade pred jeho od­vo­la­ním. Od­vo­la­nie sú­hlasu sa ne­týka spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ných Be3.sk na inom práv­nom zá­klade ako na zá­klade Vášho sú­hlasu.

  7.         Práva ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane Osob­ných úda­jov

  Máte právo ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane osob­ných úda­jov pred Úra­dom na ochranu osob­ných úda­jov Slo­ven­skej re­pub­liky alebo iným do­zor­ným or­gá­nom v mieste byd­liska.

  5.         Bez­peč­nosť

  1.         Všetky Osobné údaje, ktoré zhro­maž­ďu­jeme a spra­cú­vame, sú chrá­nené pri­me­ra­nými tech­nic­kými pros­tried­kami a bez­peč­nost­nými opat­re­niami, aby ne­došlo k ne­o­práv­ne­nému prí­stupu alebo zne­uži­tiu týchto Osob­ných úda­jov. Ne­us­tále zlep­šu­jeme a im­ple­men­tu­jeme nové ad­mi­ni­stra­tívne, tech­nické a or­ga­ni­začné opat­re­nia na za­bez­pe­če­nie pri­me­ra­nej bez­peč­nosti Osob­ných úda­jov.

  2.         Bez ohľadu na všetky naše opat­re­nia je po­trebné mať na pa­mäti, že pre­nos dát cez ve­rejnú sieť in­ter­netu ani aké­koľ­vek ukla­da­nie elek­tro­nic­kých dát ne­môže byť 100% bez­pečné.

  3.         Časti Por­tálu môžu ob­sa­ho­vať od­kazy na we­bové stránky a služby tre­tích strán, ktoré nie sú vlast­nené alebo pre­vádz­ko­vané Be3.sk. Be3.sk nemá žiadnu kon­trolu na tý­mito we­bo­vými strán­kami a služ­bami. Tieto we­bové stránky môžu po­u­ží­vať vlastné ná­stroje na zís­ka­va­nie in­for­má­cií a úda­jov o Vás vrá­tane Va­šich Osob­ných úda­jov.

  6.         Zmeny Pod­mie­nok

  1.         Sme opráv­není tieto Pod­mienky ochrany sú­kro­mia ke­dy­koľ­vek me­niť alebo upra­vo­vať.

  2.         Ak uro­bíme aké­koľ­vek zmeny v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia, umiest­nime nové Pod­mienky ochrany sú­kro­mia na Por­táli a podľa po­treby Vás o zmene Pod­mie­nok ochrany sú­kro­mia bu­deme in­for­mo­vať aj pro­stred­níc­tvom emailu.

  3.         Takto zme­nené Pod­mienky ochrany sú­kro­mia budú platné a účinné od mo­mentu, ktorý ur­číme ako deň ich plat­nosti a účin­nosti a po­u­ží­va­ním Por­tálu (kaž­dou náv­šte­vou stránky) vy­jad­ru­jete sú­hlas s tý­mito no­vými Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

  7.         Kon­tak­tujte nás

  Ak máte otázky, do­tazy alebo žia­dosti k týmto Pod­mien­kam ochrany sú­kro­mia, chcete od­vo­lať sú­hlas alebo uplat­niť Vaše práva, kon­tak­tujte nás pro­stred­níc­tvom emai­lo­vej správy na emai­lo­vej ad­rese gdpr@be3.sk.

III. Práva a povinnosti portálu Be3.sk

 1. Be3.sk poskytuje služby v stave v akom sa nachádzajú , t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Be3.sk neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Be3.sk tiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Be3.sk.
 2. Be3.sk nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusiách a aktivity užívateľov. Príspevky do diskusií a na nástenkách ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a Be3.sk nepreberá zodpovednosť a nemusí sa stotožňovať s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi. Akýkoľvek príspevok z diskusie má právo prevádzkovateľ portálu Be3.sk vymazať bez predchádzajúceho upozornenia. Automaticky budú vymazané príspevky, ktoré obsahujú neslušné výrazy, narúšajú súkromie osôb. Rovnako budú vymazané príspevky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli porúšať platné zákony v Slovenskej republike.
 3. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov z uverejnených príspevkom porušuje tieto pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť na hello@be3.sk.
 4. Be3.sk má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Be3.sk má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku Be3.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 5. Be3.sk sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy vzniknutej v dôsledku aktivít užívateľa na portáli Be3.sk sa užívateľ zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.
 6. Be3.sk upozorňuje návštevníkov, že za materiály označené ako PR správa alebo reklama, nesie zodpovednosť zadávateľ.

IV. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Užívateľom služieb na be3.sk je zakázané:
  používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
  propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav, propagovať pornografiu, otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov, otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.
 3. Užívateľ nesie zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na Be3.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.
 4. Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama a môžu mu byť posielané reklamné a newslettrové maily.

V. Pravidlá používania a pridávania obsahu

 1. Obsah na Be3.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Be3.sk zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Be3.sk. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia je zakázané.
 2. Užívateľ, ktorý zverejňuje na Be3.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, nemá za jeho príspevky zverejnené na Be3.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 3. Žiadny užívateľ portálu Be3.sk nesmie pred predchádzajúceho písomného súhlasu kopírovať obrázky, ani texty správ a zaraďovať ich do svojich databáz, resp. ich šíriť ďalej, či už za komerčným, alebo nekomerčným účelom. V prípade porušenia tohto bodu sa používateľ zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi portálu zmluvnú sankciu vo výške 500 € za každý takto využitý text, jeho časť, alebo obrázok. Toto ustanovenie neplatí pri šírení titulkov, zmenšeniny obrázkov a anotácii a linku na celý článok prostredníctvom RSS kanálov.
 4. Užívateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb.
 5. Zverejnením svojich príspevkov na Be3.sk užívateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov vrátane vlastnej fotografie užívateľa.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Be3.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Be3.sk. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke Be3.sk Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 2. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 19. februára 2018.