38-ročný Ash­ton Kut­cher, jeden z najlepšie platených televíznych hercov na svete má mnoho tvárí (popri herec­tve stíha byť úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom a filantropom) a zjavne si môže dovoliť luxus, ktorý nesmie chýbať žiadnej losangeleskej celebrite: auto so šoférom. No napriek tomu uprednostňuje Uber. Prečo? To sa dozvieš práve v tomto článku.

Celá jeho cesta bola v mnohom ovplyvňovaná hlavne intuíciou. Pochádza z veľmi skromných pomerov. Narodil sa rodičom pracujúcej triedy v štáte Iowa a ako rástol, nemal od koho dostávať lekcie o podnikaní a biznise. Samozrejme okrem tej najdôležitejšej: silná pracovná morálka. Napriek tomu si dokázal zarobiť a ušetriť potrebný obnos peňazí. S otcom už v 10 rokoch pracoval na stavbe, na strednej škole si privyrábal rôznými príležitostnými prácami – robil vrátnika, mäsiara, pracoval v spoločnosti General Mills. Keď mal tri­násť rokov, zaro­bil si na snežný skú­ter, ktorý ho stál 1400 dolá­rov. Pra­co­val každý deň po škole či cez víkendy, pri­čom každý zaro­bený cent poc­tivo odkla­dal. Zdravý rozum mu taktiež nikdy nechýbal. Keď sa prihlásil na University of Iowa, plánoval, že vyštuduje biochemické inžinierstvo, no zlákala ho však cesta mode­lingu a herec­tva, pre ktorú štú­dium na uni­ver­zite pre­ru­šil.

Veľký prelom preňho nastal v roku 1998 s komediálnym seriálom „Tie roky sedem­de­siate“, kde hral “zhúleného” chalana Michaela Kelsa. Potom nasledovalo niekoľko podobných filmových úloh. Kým do filmov ho obsadzovali do úloh prihlúplych týpkov, v osobnom živote začal svoj postupne nadobudnutý majetok zveľaďovať. Odvtedy sa obja­vil vo via­ce­rých fil­moch, napo­sledy zažia­ril v roku 2013 v snímke „Jobs“, kde stvár­nil legen­dár­neho zakla­da­teľa spo­loč­nosti Apple.

zdroj: bekia.es

Od roku 2003 sa pohy­buje v biz­nise inves­tí­cií. V tom istom roku zalo­žil pro­dukčnú spo­loč­nosť Kata­lyst a v roku 2011 bol spo­lu­za­kla­da­te­ľom firmy A-Grade Inves­tments, ktorá pod­po­ruje vzni­ka­júce per­spek­tívne spo­loč­nosti, s oča­ká­va­ním násled­ného výnosu z podielu v týchto spo­loč­nos­tiach. Minulý rok zalo­žil firmu Sound Ven­tu­res. Medzi­tým pôso­bil aj ako tzv. busi­ness angel. Na vedu a tech­no­ló­gie však nikdy neza­nev­rel, učil sa veľmi rýchlo, plynulo ovládal jazyk technologických startupov. V podstate je ako futbalista, ktorý sa začal stretávať s matematickými fanatikmi a napokon sa prišlo na te, že je jedným z nich.

Pred piatimi rokmi investoval spoločne so svojím obchodným partnerom (Guy Oseary) do Uberu 500-tisíc dolárov. Ich podiel je dnes hoden stonásobku tejto sumy. „V skutočnosti ani nebojuješ proti taxislužbám, ale proti vlastníctvu áut ako takému.” hovorí Kutcher. „Je to šialené. Je to preto, že to má svoj drive a potenciál.” Bolo by ľahké povedať, že mal jednoducho pri investovaní šťastie. Ale portfólio Kutchera a Osearyho, ktoré obsahujú 70 celkovo 70 rôznych investičných projektov, zahŕňajú okrem Uberu aj širokú paketu úspešných firiem ako Skype, Spotify, Airbnb, Pinterest a mnohé ďalšie. A ich výsledné čísla sú omnoho pôsobivejšie ako Ashtonova komédia z roku 2000 s názvom Kámo, kde mám auto? Za šesť rokov sa im podarilo svoj 30-miliónový fond zhodnotiť na frajerských 250-miliónov. Chlapík, ktorý donedávna účinkoval v sitkome Dva a pol chlapa, zaznamenal takmer 8,5 násobný rast.

„Ak dokážete poľahky priniesť invetorom trojnásobok, ste považovaný za najlepšieho venture kapitalistu.” ovorí Marc Andreessen, ktorý sa pravidelne umiestňuje v rebríčku najspešnejších venture kapitalistov Midas List, a ktorý za roky strávené v investičnej spoločnosti vyzbieral od investorov viac ako štyri miliardy dolárov. „Ak dokážete investíciu zhodnotiť na päťnásobok, je to považované za „home run”. Matematiku som mal a osemnásobok je vážne viac.” Andreessen nie je jediný, kto oceňuje ich úspech. Keď sa v súkromí porozprávate s významnými ľudmi zo Silicon Valley, ktorí poznajú Kutchera a Oseryho a ich stratégiu investovania, dozviete sa to isté. Ich rekvapujúci úspech len potvrdzuje dve všeobecne platné pravdy: aké ľahké je spravovať peniaze niekoho iného a aké ťažké je robiť to dobre.

„Najlepšou investíciou je niečo, čo si môže dovoliť každý.”

Ash­ton Kut­cher je okrem iného aj odda­ným filan­tro­pom. V roku 2009 bol spo­lu­za­kla­da­te­ľom orga­ni­zá­cie pre ochranu ľud­ských práv s náz­vom Thorn, ktorá pomo­cou špič­ko­vých tech­no­ló­gií zabra­ňuje det­skému sexu­ál­nemu zne­uží­va­niu a šíre­niu det­skej por­no­gra­fie. Aj vďaka tomuto sa Kut­cher dostal medzi 100 najvp­lyv­nej­ších ľudí sveta roku 2010 podľa časo­pisu Time.

zdroj: forbes.com

Dnes býva so svo­jou ženou, hereč­kou Milou Kunis, v luxus­nej štvrti v Beverly Hills. Za 10 mili­ó­nov dolá­rov si kúpili obrov­ské sídlo a v roku 2014 sa im naro­dilo ich prvé dieťa, kto­rému dali meno Wyatt.

Ash­ton Kut­cher je dnes skú­se­ným a úspeš­ným inves­to­rom, no jeho naj­lep­ším obcho­dom, ktorý kedy spra­vil, boli inves­tí­cie do medzi­ľud­ských vzťa­hov. Ash­ton raz pove­dal: „Vzťahy s ostat­nými ľuďmi sú nesmierne potrebné. Rád spoz­ná­vam nových ľudí, zis­ťu­jem, čo ich moti­vuje a aké sú ich výzvy. Tieto veci sú často pre­hlia­dané. Inves­tori nie­kedy nevi­dia nič iné, len čísla a peniaze, ktoré sa im vrá­tia. Zabú­dajú tak, že naj­vyš­šou výho­dou ich pozí­cie je mož­nosť zdie­ľať cestu so sku­točne výni­moč­nými ľuďmi.“

(Visited 110 times, 1 visits today)

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *