Vo štvrtok po prvýkrát vzlietlo k oblohe. Najväčšie lietadlo s názvom Airbus BelugaXL začalo svoju púť medzi lietadlami. Svojím výzorom pripomína usmiatu veľrybu, čo pre toto obrie lietadlo určené pre prepravu nákladu aj dokonale pasuje. Je totiž najväčším lietadlom, aké kedy vzlietlo. 

Za potlesku vyše 10 tisíc  ľudí sa toto obrie lietadlo pred dvoma dňami vydalo na svoj prvý testovací let. Ak ste sa tešili, že si s ním možno niekedy zalietate, sklameme vás. Lietadlo je určené len na nákladnú prepravu. A aj to len pre špeciálne prepravy. Primárne na prepravu lietadlových častí Airbusu A380.

Prečo je také veľké?

Lietadlo si postavila samotná spoločnosť Airbus z jediného dôvodu. O ich lie­tadlá je to­tiž ob­rov­ský zá­u­jem. Aby sa tak výroba strojov zrýchlila, bolo po­trebné prísť s no­vým stro­jom, ktorý by dokázal tieto časti lietadiel prevážať. Veľ­kým zá­kaz­ní­kom spo­loč­nosti Air­bus sú na­prí­klad du­baj­ské aero­lí­nie Emi­ra­tes, ktoré majú naj­väč­šiu letku po­zos­tá­va­júcu práve z ob­rov­ských Air­bu­sov A380. Letka Emi­ra­tes po­zos­táva z re­kord­ných 96 ku­sov týchto ob­rov­ských stro­jov.

zdroj: dailymail.co.uk

Be­lu­gaXL je náh­ra­dou pred­chá­dza­jú­ceho stroja Be­lu­gaST. No­vinka je ešte o šesť met­rov dl­h­šia a o me­ter šir­šia ako jej pred­chodca a do­káže uniesť o 6 ton váhy na­viac. Do ná­klad­ného pries­toru sa zmes­tia obe krídla ma­sív­neho Air­busu A350.  Čo vás však na tomto lietadle zaujme najviac, je jeho výzor. Nie je náhodou, že pripomína veľrybu.  Novinka tak od tvorcov do­stala oči a pravý ne­fal­šo­vaný veľ­rybí úsmev.

O tejto úp­rave roz­hodli samotní za­mest­nanci spo­loč­nosti Air­bus, ktorí sa roz­hodli pre je­den zo šies­tich di­zaj­no­vých ná­vrhov. Voľba padla s pre­hľa­dom práve na sú­časnú po­dobu lie­tadla s očami a ús­tami. Pre túto po­dobu hla­so­valo až 40% za­mest­nan­cov. Lietadlový obor sa tak pripojí k letke piatich BelugaST lietadiel, ktoré aktuálne lietajú. 

zdroj: dailymail.co.uk

Zopár technických parametrov…

Že ide o skutočného obra hovoria aj tieto parametre. Tak dĺžka lietadla činí 60 met­rov, pričom roz­pä­tie jej krí­del do­sa­huje 60,3 metra. Tento ma­sívny stroj váži re­kord­ných 227 ton. Vo svo­jich út­ro­bách je schopná uniesť ná­klad s hmot­nos­ťou až 53 ton, čo je o celých 6 ton viac, ako dokázal uniesť jej predchodca. A v neposlednom rade, rýchlosť. Náklad dokáže toto lietadlo prepravovať rýchlosťou až 860 km/h. Obor b mal začať lietať začiatkom budúceho roka.

(Visited 166 times, 1 visits today)

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *